වීඩියෝ

FIBC රෙදි කැපීමේ යන්ත්‍රය

හරස් සඳහා අත්පොත FIBC රෙදි කැපීමේ යන්ත්‍රය

FIBC පටි කැපීමේ යන්ත්‍රය

PE නයිලෝන් බෑග් තාපන මුද්‍රා තැබීම සහ කැපුම් යන්ත්‍රය